Informacja o aktualnych obostrzeniach pandemicznych od 10.04.2021

Szanowni Państwo,

wszystko wskazuje na to, że rządowy wymóg dotyczący funkcjonowania żłobków i przedszkoli jednocześnie w formie stacjonarnej i jak również zdalnej utrzymany pozostanie do 18 kwietnia 2021r.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/przedluzamy-obowiazujace-obostrzenia-do-18-kwietnia-szpitale-z-malymi-rezerwami-lozek-i-respiratorow

W związku z dzisiejszymi licznymi pytaniami uprzejmie przypominamy, że po złożeniu wniosku (wniosek w załączniku) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki i Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dotyczącymi czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli i żłobków, z usług naszych placówek w trybie stacjonarnym, mogą korzystać dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, oraz dzieci rodziców którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek

Aby prawidłowo i sprawnie wywiązać się z narzuconych nam restrykcji i wymagań uprzejmie prosimy, o przesłanie w dniu 08.04.2021r. informacji czy Państwa dziecko będzie od 12 kwietnia 2021r. uczęszczało w trybie stacjonarnym do naszych placówek. Przypominamy (zrówno rodzicom, których dzieci już korzystają z opieki w formie stacjonarnej, jak i tym, którzy z tej możliwości zamierzają dopiero skorzystać) o wymogu dostarczenia do placówki wniosku z załacznika.

Jak zwykle bardzo serdecznie pozdrawiamy zarówno rodziców jak i dzieci. 
Małgorzata Błaszkiewicz – dyrektor „Naszej bajki”

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.