PILNE I WAŻNE

Szanowni Państwo!

Wczoraj na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka pojawiło się Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Rozporządzenie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw).

Na podstawie § 2.4 tego rozporządzenia, na wniosek rodziców do przedszkola w trybie stacjonarnym mogą uczęszczać dzieci :

1) posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) a także dzieci których rodzice:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek

Zatem bardzo prosimy o zgłaszanie nam (telefonicznie, drogą elektroniczną) potrzeby objęcia Waszego dziecka zajęciami w trybie stacjonarnym, byśmy mogli sprawnie się zorganizować. Formalności, czyli pobrania i złożenia wniosku, możecie Państwo dokonać już na miejscu w placówce.

Dla wszystkich pozostałych naszych wychowanków, zgodnie z obowiązkiem okreśłonym w powyższym rozporządzeniu, zajęcia muszą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w myśl przepisów wydanych na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

O naszych propozycjach w tym zakresie  i możliwości korzystania z nich, powiadomimy Was w kolejnej informacji, a tymczasem ściskamy Was zdalnie i liczymy na jak najszybsze spotkanie .

Małgorzata Błaszkiewicz – dyrektor „Naszej bajki”

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.